เงินซื้ออะไรได้บ้าง

ในบทเรียนนี้จะเรียนรู้สิ่งของและบริการที่ใช้เงินซื้อและไม่ใช้เงินซื้อ สิ่งของเครื่องใช้ล้วนแล้วแต่ทำมาจากทรัพยกรธรรมชาติ เราควรใช้สิ่งของและบริการอย่างประหยัด เพื่อเราจะได้มีส่วนช่วยในการรักษาทรัพยากรได้

สินค้าที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อ คือ สินค้าที่เราผลิตขึ้นมาได้เอง เช่น การปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง เป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ

สินค้าที่ได้มาโดยการใช้เงินซื้อ คือ สินค้าที่เรามีความจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถผลิตได้เอง เราจึงต้องใช้เงินซื้อเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

บริการที่ไม่ใช้เงินซื้อ คือ บริการที่มีผู้จัดให้ เช่น บริการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลีโอ

บริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อ เช่น การตัดผมที่ร้านตัดผม เป็นต้น

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1