การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของเรา เป็นเนื้อหาในวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์ เห็นคุณค่าของเงิน คิดก่อนจะนำมาใช้จ่าย การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน ควรใช้สำหรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ และตามความจำเป็น

สิ่งของเครื่องใช้และบริการได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อ คือ สิ่งของเครื่องใช้และบริการที่ได้มาโดยการให้หรือการแลกเปลี่ยน

การทำบันทึกรายรับรายจ่าย จะช่วยให้เราวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ และตรวจสอบรายรับรายจ่ายได้

รายรับ คือ เงินที่เราได้รับมา

รายจ่าย คือ การนำเงินที่ได้รับมาใช้จ่ายสิ่งต่างๆ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1