การใช้เงินอย่างรู้ค่า

การใช้เงินอย่างรู้ค่าเราต้องซื้อสินค้าที่จำเป็น ใช้สินอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่าย และรู้จักออมเงิน เพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองและใช้เงินอย่างรู้คุณค่า

หลักการใช้จ่านที่เหมาะสม มีดังนี้

1.ซื้อแต่ของที่จำเป็น

2.เมื่อของชำรุดควรซ่อมแซม

3.จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย

4.รู้จักเก็บออมเงิน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1