สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง เรามาออมเงินกันเถอะ

          การออมเงินจะทำให้เรามีเงินใช้จ่ายในอนาคต หลักการใช้จ่ายที่เหมาะสม จะต้องใช้จ่ายแต่สิ่งของที่จำเป็น เมื่อมีของที่ชำรุดควรซ่อมแซมก่อน รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่าย และรู้จักเก็บออมเงิน เราสามารถนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาเก็บออมได้ และสามารถนำไปฝากธนาคารได้ ถ้าเรารู้จักประหยัด รู้จักออม จะทำให้เรามีเงินเหลือใช้จ่ายในอนาคต

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1