ทรัพยากร หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่มีค่าและมีประโยชน์ ต่อมนุษย์  

สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างเมื่อใช้แล้วก็หมดไป แต่สิ่งของเครื่องใช้บางอย่างสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่น ได้

สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประวัน มีทั้งของใช้ส่วนตัว และใช้ส่วนรวม 

สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว  เช่น   ดินสอ  แก้วน้ำ  แปรงฟัน

สิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม  เช่น   โต๊ะ  เก้าอี้   ไม้กวาด

          สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรา บางอย่างใช้แล้วก็หมดไป ดังนั้นนักเรียนควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันรักษาทรัพยากรบนโลกนี้ให้มีใช้ได้ยาวนาน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1