ปัจจุบันทรัพยากรส่วนใหญ่ที่เรามีใช้อยู่ เป็นทรัพยกรที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สิ่งของที่ใช้ส่วนตัวและสิ่งของที่ใช้ส่วนรวม

สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป คือ สิ่งที่ใช้แล้วก็จะสูญสิ้นไป ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำๆได้

วิธีจะช่วยรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น

1.ซ่อมแซม เสื้อผ้าได้เอง

2.ปิดไฟ ปิดพัดลม เมื่อเลิกใช้

3.ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1