Sponsored Ads

สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษาฯ ป.1 เรื่อง  การทำงานอย่างสุจริต

อาชีพสุจริต คือ การทำงานที่ถูกต้อง  ไม่เดือดร้อนผู้อื่น หรือ การประกอบอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง ผู้อื่น และไม่ผิดต่อหลักกฏหมายบ้านเมือง และประเพณีในสังคม เช่น อาชีพเก็บขยะ อาชีพกวาดถนน อาชีพหมอ  เป็นต้น

การทำงาน คือ การนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ อาชีพทำให้เรามีรายได้มาดำรงชีวิต

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1