สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษาฯ ป.1 เรื่อง  การทำงานอย่างสุจริต

อาชีพสุจริต คือ การทำงานที่ถูกต้อง  ไม่เดือดร้อนผู้อื่น หรือ การประกอบอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง ผู้อื่น และไม่ผิดต่อหลักกฏหมายบ้านเมือง และประเพณีในสังคม เช่น อาชีพเก็บขยะ อาชีพกวาดถนน อาชีพหมอ  เป็นต้น

การทำงาน คือ การนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ อาชีพทำให้เรามีรายได้มาดำรงชีวิต

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1