การทำงาน คือ การประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาดำเนินชีวิต ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง ผู้อื่น ไม่ผิดกฏหมาย เราประกอบอาชีพเพื่อให้มีเงินมาเลี้ยงดูตนเอง ใช้ในการดำรงชีวิต ความสำคัญของการทำงาน คือ ทำให้เรามีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ทำให้เราภูมิใจในอาชีพ และเกิดความชำนาญในการประกอบอาชีพ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1