สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ชั้นป.1  เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวฉัน

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่ทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและเกิดขึ้นตามธรมชาติ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ

1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น แม่น้ำ ภูเขา  น้ำตก  ป่าไม้

2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เช่น รถยนต์  โรงงาน  ดินสอ กระเป๋า สมุด สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถหมดไปได้ หากมนุษย์ไม่ช่วยกันดูแลรักษา 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1