แผนผัง คือ ภาพย่อส่วนของสิ่งต่างๆ เพื่อแสดงตำแหน่งสิ่งต่างๆ หรือ สถานที่ต่างๆ แทนด้วยสัญลักษร์ต่าง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น รูปสี่เหลี่ยม วงกลม การใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น รูปสี่เหลี่ยม วงกลม

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1