วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง ครอบครัวของฉัน

ครอบครัว หมายถึง คือ พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้องของเรา ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย พ่อ  แม่ ลูก ครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย พ่อ  แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น ดังนั้นครอบครัวแต่ละครอบครัวอาจมีสมาชิกที่แตกต่างกัน


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1