พุทธประวัติ คือ  ประวัติของพระพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่วันประสูติหรือวันเกิดของพระพุทธเจ้า เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ณ สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศเนปาล  พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า  เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และ พระนางสิริมหามายา  เมื่อมาอายุครบ 16 พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธรา หรือ พิมพา และทรงมีพระโอรส 1 พระ องค์ นามว่า ราหุล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ มีความประสงค์จะให้ตนเองพ้นทุกข์ และชาวโลกพ้นทุกข์  เมื่ออายุได้ 29  พรรษา  พระองค์จึงตัดสินใจออกผนวช และ หาทางดับทุกข์  พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยการทรมานร่างกาย   เพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์  พระองค์ใช้เวลา 6 ปี ในการตรัสรู้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ ได้เทศนาแสดงธรรมครั้งแรก เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  แก ปัญจวัคคีย์ 5 รูป และได้เกิดพระสงฆ์ขึ้นครั้งแรก พระภิกษุรูปแรก ชื่อ โกณฑัญญะ  พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนานานถึง 45 ปี พระองค์ก็ได้ปรินิพพาน  ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  รวมอายุได้ 80 พรรษา

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1