สามเณร คือ เด็กชายที่ได้รับการบวชตั้งแต่อายุ 7 ปี ขึ้นไป

สามเณรบัณฑิต เป็นศิษย์ของพระสารีบุตร เป็นสามเณรที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จนได้เป็นพระอรหันต์  เพียงอายุ 7 ปี ข้อคิดจากเรื่อง สามเณรบัณฑิต 

ลักษณะของคนมีความขยันใฝ่รู้  และมีความพยายาม

1. รู้จักหน้าที่ตนเอง

2.ซักถามเมื่อสงสัย

3. ตั้งใจ ขยัน อย่างแท้จริง

เมื่อเด็กๆ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความขยันตั้งใจอย่างแท้จริง จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้น

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1