ความรู้จากเรื่อง

พุทธศาสนิกชนที่ดีควรทำความดีอย่างสม่ำเสมอ การทำความดีเป็นประจำ ความดีที่ทำนั้นจะส่งผลช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย 

อุปสมบท  คือ การบวช

ลาสิกขา  คือ  การสึกจากการเป็นพระ

นักเรียนควรทำความดี ด้วยการตั้งใจเรียน  มีน้ำใจ  พูดจาไพเราะ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1