พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  หรือ ชาวพุทธตัวอย่าง หมายถึง ชาวพุทธที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยกย่องและนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ลักษณะชาวพุทธที่ดี เช่น  การปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ  การมีความกตัญญู ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความกตัญญูต่อบิดามารดา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสกับทหารองครักษ์ ที่ดูแลสมเด็จย่า ขณะออกทรงงาน เมื่อครั้งทหารองครักษ์จะประคองสมเด็จย่า ว่า  " ไม่ต้อง คนนี้เป็นแม่ของเรา เราประคองเองได้ ตอนเล็กๆแม่ประคองเรา สอนเราเดิน หัดให้เราเดิน เพราะฉะนั้น ตอนนี้แม่แก่แล้ว เราต้องประคองแม่เดิน เพื่อเทิดพระคุณท่าน"

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1