มงคล 38 คือ ข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและครอบครัว นักเรียนชั้น 

นักเรียนชั้น ป.1 จะได้เรียนเพียง 3 ประการ ดังนี้ 

1. การทำตัวดี คือการปฏิบัติตัว เป็นคนดี  เช่น  การตั้งใจเรียน 

2. การว่าง่าย  คือ การเคารพ เชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่  เช่น ยอมรับ ปฏิบัติตามคำสั้งสอน

3. รับใช้พ่อแม่  คือ การช่วยเหลือพ่อแม่ในเรื่องงานต่างๆ  เช่น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1