อัตตา หิ อัตตโน นาโถ  แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน   

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คือ  การทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วย เมื่อเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง เราจะเกิดความภูมิใจ และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1