การสวดมนต์ เป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย และทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์  ก่อให้เกิดสติและปัญญา เป็นการลดความเห็นแก่ตัว และส่งความรัก ความปรารถนาดี และการให้อภัยผู้อื่น

การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ คือ การคิดดี คือ คิดแต่สิ่งที่ดี เกิดประโยชน์ ไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน 

การทำดี คือ การปฏิบัติตนเป็นคนดี  

การพูดดี คือ พูดถึงสิ่งที่ดี เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

 

บทสวดมนต์ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว 

ธัมมัง นะมัสสามิ 

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว 

สังฆัง นะมามิ 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 

แผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยา ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1