Sponsored Ads

สติ คือ ความระลึกได้ หรือ รู้ตนเองอยู่เสมอ   

ประโยชน์ของสติ คือ  รู้สึกตัวอยู่เสมอ , ไม่เหม่อลอย , ไม่ตื่นเต้นหรือตกใจง่าย , มีความจำดี , สามารถควบคุมตนเองได้ 

ประโยชน์ของสติที่มีผลต่อการเรียน คือ การฟัง , การคิด , การถาม , และการเขียน 

1. การฟังอย่างมีสติ  คือ ตั้งใจฟัง  ไม่พูดคุย หรือเล่น ขณะที่มีคนพูดกับเราอยู่

2. การคิดอย่างมีสติ  คือ เมื่อได้ฟังสิ่งใด คิดพิจารณาตาม ไม่คิดเหม่อลอย  

3. การถามอย่างมีสติ คือ การคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตั้งคำถาม 

4. การเขียนอย่างมีสติ คือ มีจิตใจมุ่งมั่นในการเขียนตั้งใจคิด หรือไตร่ตรองไว้ ก่อนที่จะลงมือเขียน 

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1