สติ คือ ความระลึกได้ หรือ รู้ตนเองอยู่เสมอ   

ประโยชน์ของสติ คือ  รู้สึกตัวอยู่เสมอ , ไม่เหม่อลอย , ไม่ตื่นเต้นหรือตกใจง่าย , มีความจำดี , สามารถควบคุมตนเองได้ 

ประโยชน์ของสติที่มีผลต่อการเรียน คือ การฟัง , การคิด , การถาม , และการเขียน 

1. การฟังอย่างมีสติ  คือ ตั้งใจฟัง  ไม่พูดคุย หรือเล่น ขณะที่มีคนพูดกับเราอยู่

2. การคิดอย่างมีสติ  คือ เมื่อได้ฟังสิ่งใด คิดพิจารณาตาม ไม่คิดเหม่อลอย  

3. การถามอย่างมีสติ คือ การคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตั้งคำถาม 

4. การเขียนอย่างมีสติ คือ มีจิตใจมุ่งมั่นในการเขียนตั้งใจคิด หรือไตร่ตรองไว้ ก่อนที่จะลงมือเขียน 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1