การฝึกสติ ในการฟัง ร้องเล่น และการทำงาน ทำให้รู้และเข้าใจความหมาย ของเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงได้ถูกต้อง การทำงานอย่างมีสติทำงานได้สำเร็จลุล่วง ด้วยดี และไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน เช่น เพลงตบแผละ 

ตบแผละ  ตบแผละ  ตบแผละ     ปากใจตรงกัน นั่นแหละ       เรามาลองฝึกกัน จิต-กาย     สัมพันธ์ กับ ปาก ตบแผละ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1