Sponsored Ads

สติ หมายถึง ความระลึกได้ ความไม่พลั้งเผลอ การรู้ตัว ควบคุมตัวเองได้ 

การยืนด้วยสติ  เพื่อให้รู้ตัวว่าเรากำลังยืน เช่น ยืนเคารพธงชาติ ยืนต่อแถว

การเดินด้วยสติ   เพื่อให้รู้ตัวว่าเรากำลังเดินอยู่

การนั่งด้วยสติ   เพื่อให้รู้ตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่

การฝึกสติ ในการยืน เดิน นั่ง ทำได้ง่าย เพียงแค่เรามีสติ รู้ตัวกับสิ่งที่ทำ

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1