วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น  

1. วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้  (คือวันที่บรรลุธรรม)  และปรินิพพาน (คือวันสิ้นพระชนม์)  ของพระพุทธเจ้า  ในวันนี้ประชาชนนิยมไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์   ถือศีล และเวียนเทียนที่วัดในเวลาค่ำ

2. วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 8   เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปปฐมเทศนา หรือแสดงธรรมครั้งแรก เรียกอีกอย่างว่า ธัมมจักกัปวัตนสูตร  แสดงธรรมแก่ปัญจวคีย์ทำให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา และทำให้พระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ในวันนี้ประชาชนนิยมไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์   ถือศีล และเวียนเทียนที่วัดในเวลาค่ำ

3. วันมาฆบูชา  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 3  เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250  รูป มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย โดยพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์เหล่านั้นอีกด้วย ในวันนี้ประชาชนนิยมไปทำบุญตัก บาตร ฟังเทศน์ ถือศีล และเวียนเทียนที่วัดในเวลาค่ำ

4. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6  เป็นวันที่ประกอบพิธีกรรมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพพาน แล้ว ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญความดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1