หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว มีความแตกต่างกัน เช่น

1. หน้าที่ของพ่อ คือ ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

2. หน้าที่ของแม่  คือ ดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้าน

3. หน้าที่ของลูก คือ ตั้งใจเรียนหนังสือ เคารพเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครู สามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆได้ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1