สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสิทธิในเรื่องต่างๆ  เช่น สิทธิในทรัพย์ของตนเอง  การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวนั้น เราควรเคารพสิทธิของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวด้วย และ ไม่ควรรื้อค้นสิ่งของ ของผู้อื่น ไม่ควรนำสิ่งของ ของผู้อื่นมาใช้ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ยังมีสิทธิอื่นๆอีก เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกายของตน  สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการกระทำสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  เมื่อทุกคนเคารพสิทธิของกันและกันจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1