การทำความดี ส่งผลให้ผู้รับ และผู้ให้มีความสุข การทำความดีเราสามารถทำได้ทุกวัน  เช่น  การเก็บที่นอนหลังตื่นนอน  การล้างหน้แปรงฟันเอง ช่วยเหลืองานบ้านที่สามารถทำได้  สิ่งต่างๆเหล่านี้ คือการทำความดี ที่สามารถทำได้ทุกวัน  

การช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นการทำดีอย่างหนึ่ง  เช่น การช่วยเหลือสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ถูกรังแก แต่ควรระวังไม่ให้สัตว์นั้นทำร้าย ควรเรียกผู้ใหญ่มาช่วยเพื่อความปลอดภัย

ประโยชน์ของการทำความดี  เมื่อเราทำความดี เราก็จะได้รับความสุข ความสบายใจ ความภาคภมูิใจ  และได้เป็นคนดีของสังคม  นอกจากนี้ เรายังสามารถชักชวนเพื่อนๆ คนรอบข้างมาร่วมทำความดี สังคมของเราก็จะน่าอยู่ มีความสุข

 

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1