การทำความดี  คือ การทำอะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

การคิดดี  คือ  คิดดีไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น

การพูดดี  คือ  พูดไม่ว่าร้าย  นินทาผู้อื่น และพูดจาไพเราะ

การทำดี  คือ  การมีน้ำใจ  รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

ความดีทำได้ง่ายๆ เช่น ช่วยเหลืองานบ้านของคุณพ่อคุณแม่ เท่าที่เราสามารถทำได้ หรือการเจอกระเป๋าเงินของผู้อื่นหล่นอยู่ เราก็ส่งคืนเจ้าของ  การช่วยเหลือสัตว์เล็กที่ถูกรังแก หรือเห็นว่าสัตว์หล่านั้นกำลังลำบากก็เข้าไปช่วย และการเก็บขยะที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่ ลงถังขยะ  สิ่งเหล่านี้ ล้สนแล้วแต่เป็นความดีที่ทำได้ง่ายๆ

ประโยชน์ของการทำความดี คือ ทำให้เรามีความสุข รู้สึกสบายใจ  ภาคภูมิใจ  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ทำให้สังคมมีความสุข 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1