ประชาธิปไตยในครอบครัว เป็นการแก้ปัญหาโดยการรับฟังและแสดงความคิดเห็นในครอบครัว หากสมาชิกทุกคนในบ้านรู้จักรับฟังความคิดเห็นกัน จะทำให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข  มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

ประชาธิปไตย คือ การใช้เสียงส่วนมากในการตัดสินในการทำกิจกรมต่างๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับเสียงของคนจำนวนมาก  ทำตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว

1. การแบ่งหน้าที่กันในครอบครัวโดยตัดสินใจร่วมกัน

2. การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1