หนึ่งปีมี  12  เดือน  เดือน ที่ลงท้ายด้วย คม  จะมี  31 วัน  และเดือนที่ลงท้ายด้วย ยน  จะมี 30 วัน   นอกจากนี้ยังมี เดือนกุมภาพันธ์ จะมี 28 หรือ 29  วัน 

เดือนทั้ง 12 เดือน ใน 1 ปี มีดังนี้

1. เดือนมกราคม ( มี 31 วัน )     2. เดือนกุมภาพันธ์  ( มี 28 หรือ 29 วัน )  

3. เดือนมีนาคม  ( มี 31 วัน )      4. เดือนเมษายน   ( มี 30 วัน )  

5. เดือนพฤษภาคม ( มี 31 วัน )   6. เดือนมิถุนายน  ( มี 30 วัน )  

7. เดือนกรกฎาคม  ( มี 31 วัน )    8. เดือนสิงหาคม  ( มี 31 วัน )  

9. เดือนกันยายน ( มี 30 วัน )     10. เดือนตุลาคม  ( มี 31 วัน )  

11. เดือนพฤศจิกายน ( มี 30 วัน )    12. เดือนธันวาคม  ( มี 31 วัน )  

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1