การนับเวลาแบบสุริยคติ    โดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลัก เป็นการนับเวลาแบบสากล 

การนับเวลาตามแบบจันทรคติ โดยยึดดวงจันทร์เป็นหลัก  เป็นการนับเวลาแบบไทย

วันแบบจันทรคติ  เรียกว่า วันข้างขึ้น  วันข้างแรม  หรือ ปรากฎการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1