ประวัติส่วนตัวของเรา ที่ควรทราบ  ได้แก่ วันเดือนปีเกิด  อายุ  ที่อยู่ ระดับการศึกษา และข้อมูลครอบครัว  ประวัติส่วนตัวของเรา เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราควรทราบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และแนะนำตัวกับผู้อื่นได้     ข้อมูลส่วนตัวสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นได้   เช่น การนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้ทำบัตรประชาชน  บัตรประจำตัวนักเรียน  เป็นต้น  

ดังนั้นประวัติส่วนตัว  จึงเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่น ทำให้รู้จักซึ่งกันและกัน 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1