เหตุการณ์สำคัญของครอบครัว  คือ เรื่องราวต่างๆที่น่าจดจำ  ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง เช่น จัดวันเกิดให้น้อง ซึ่งแสดงถึงการจดจำวันสำคัญ หรือเหตุการณณ์สำคัญในครอบครัว ของตนเอง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นเรื่องราวที่สำคัญในครอบครัวของเรา 

ดังนั้น เรื่องราวของคนในครอบครัวมีความสำคัญต่อเรา เพราะเพื่อให้เราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1