การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นวิธีแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ การแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีหลายวิธี   เช่น ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี , แสดงความเคารพเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่าน , เคารพสิ่งแทนพระองค์ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิสลักษณ์  ประพฤติตนเป็นคนดี  เช่น  ขยันตั้งใจเรียน และมีความสามัคคีกัน

พระบรมฉายาลักษณ์  หมายถึง  ภาพถ่าย

พระบรมสาทิสลักษณ์  หมายถึง  ภาพวาด

เพลงสรรเสริญพระบารมี

ข้าวรพุทธเจ้า                      เอามโนและศิระกราน

นบพระภูมิบาลบุญดิเรก         เอกบรมจักริน

พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง     เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ ธ รักษา              ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด        จงสฤษดิ์ดัง

หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1