Sponsored Ads

เพลงชาติเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย และเป็นการปลูกฝังให้คนไทย  เกิดความสามัคคี รักชาติ และยอมเสียสละเพื่อชาติ    เราจะเชิญธงชาติไทย ๒ เวลา  โดยเราจะเชิญธงชาติขึ้นและร้องเพลงชาติไทยกัน   ในตอนเช้า  เวลา ๘.๐๐  นาฬิกา  และเชิญธงชาติลงในตอนเย็น เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา

 

เพลงชาติ 

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย     เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรง คงไว้ได้ทั้งมวล      ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด    เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี    เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1