เพลงชาติเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย และเป็นการปลูกฝังให้คนไทย  เกิดความสามัคคี รักชาติ และยอมเสียสละเพื่อชาติ    เราจะเชิญธงชาติไทย ๒ เวลา  โดยเราจะเชิญธงชาติขึ้นและร้องเพลงชาติไทยกัน   ในตอนเช้า  เวลา ๘.๐๐  นาฬิกา  และเชิญธงชาติลงในตอนเย็น เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา

 

เพลงชาติ 

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย     เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรง คงไว้ได้ทั้งมวล      ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด    เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี    เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1