บุคลากร คือ คนที่มีบทบาท หน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน 

โครงสร้างของบุคลากรใโรงเรียน 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนทั้งหมด

2. รองผู้อำนวยการ  มีหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียน คอยดูแลการเรียนการสอนของคุณครู และดูความเรียบร้อยของนักเรียน 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสุนการเรียน การสอนในโรงเรียน 

 

4. ครู มีหน้าที่สอยนักเรียนให้มีความรู้ และสอนให้เราเป็นคนดี

5. นักเรียน มีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่คุยเล่นในเวลาเรียน เชื่อฟังคุณครู ให้ความร่วมมือกับกัจกรรมในโรงเรียน 

6. นักการภารโรง  ทำหน้าที่ช่วยดูแลความสะอาดและงานบริการในโรงเรียน 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1