สิทธิในโรงเรียน ของนักเรียน ได้แก่ 

1.  ได้รับการศึกษา

2. ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ

3. ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของเพื่อน ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ 

4. สิทธิในการได้รับการดูแลรักษาพยาบาล

5. สิทธิในการเล่นอุปกรณ์ในโรงเรียน

 

หน้าที่ของนักเรียน และ การปฏิบัติตนในโรงเรียน

1. ตั้งใจเรียนเชื่อฟังครู

2. ส่งงานครูครบ ส่งการบ้าน ตรงตามเวลา

3. มีระเบียบวินัย

4. ไม่เล่นและคุยกันในเวลาเรียน

5. รักษาความสะอาดในโรงเรียน

6. แต่งการถูกระเบียบ

7. ช่วยประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน

8. รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน

เราควรปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎ กติกา ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อความสุขแก่ตัวเราเอง สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1