หัวหน้าห้อง คือ คนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเพื่อนในห้อง และเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายงานจากครู  

การเลือกหัวหน้า เรียกว่า ประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง 

ประชาธิปไตย คือ การใช้สิทธิ์ของตัวเราเองเลือกคนที่ต้องการ 

ความเป็นประชาธิปไตย คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด จะได้รับการเลือกตั้ง 

คนที่เหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าห้อง  มีดังนี้

- ต้องเป็นคนตั้งใจทำงาน

- ตั้งใจเรียน

- มีน้ำใจ

- ชอบช่วยเหลือเพื่อน

- มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

การเลือกหัวหน้าห้อง เราใช้สิทธิ์เลือกได้ 1 เสียงต่อ การเลือก 1 คน


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1