ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

1. เป็นที่รัก ของครู เพื่อนๆ และคนทั่วไป

2. มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อื่นไว้ใจ

3. ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข

ผลของการเป็นสมาชิกที่ดี

 

- ถ้าเราช่วยทำงานในกลุ่ม ผลคือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น                

- ถ้าเรามีระเบียบวินัย ผลคือทำให้โรงเรียนเราเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ถ้าเราช่วยกันทำความสะอาด ผลคือ ทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่    

- สุดท้ายถ้าเรามีน้ำใจ ผลคือ ทำให้เรารู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น  


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1