ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่ดีงามอย่างมีเหตุผล 

ความเชื่อ หมายถึง  ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล  และความเลื่อมใส

ศรัทธา ในพระรัตนตรัย หมายถึง  ความเชื่อ ความเลื่อมใส ในคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งประกอบด้วย คุณของพระพุทธ  คุณของพระธรรม  คุณของพระสงฆ์

พระรัตนตรัย แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ  3 ประการ 

พระรัตนตรัย ประกอบด้วย 

1. พระพุทธ  คือ พระพุทธเจ้า คุณของพระพุทธ คือ ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม 

2. พระธรรม  คือ  คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คือ ช่วยทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ให้ตกอยู่ในความชั่ว 

3. พระสงฆ์ คือ ผู้สืบทอดและเผยแผ่พระศาสนา คุณของพระสงฆ์  คือ เป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

โอวาท 3 คือ  การสอนให้เราไม่ทำความชั่ว  ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 

เบญจศีล หรือ ศีล 5 มีดังนี้

ศีลข้อที่ 1 คือ  เว้นจากการเบียดเบียน รังแก ทำร้ายหรือฆ่าสัตว์

ศีลข้อที่ 2 คือ  เว้นจากการลักขโมย

ศีลข้อที่ 3 คือ  เว้นจากการนอกใจคู่ครอง

ศีลข้อที่ 4 คือ  เว้นจากการพูดปด  พูดคำหยาบ  เพ้อเจ้อ  ไร้สาระ

ศีลข้อที่ 5 คือ  เว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆ 

เบญจธรรม  คือ ข้อควรประพฤติปฏิบัติ มี 5 ประการ  ดังนี้ 

1. เมตตา กรุณา  คือ มีความรัก และความสงสาร

2. สัมมาอาชีวะ  คือ มีอาชีพที่สุจริต 

3. กามสังวร  คือ ยินดีและพอใจในคู่ครองของตน

4. สัจจะ คือ  การพูดความจริง

5.สติสัมปชัญญะ  คือ   มีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไร 

สังคหวัตถุ 4  คือ หลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามัคคี  มี 4 ประการ

1. ทาน คือ การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

2. ปิยวาจา  คือ  การพูดจาไพเราะ

3. อัตถจริยา คือ  การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

4. สมานัตตตา คือ  การวางตัวเหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย

การทำจิตให้ผ่องใส  คือ  จิตที่บริสุทธิ์  จิตที่คิดในสิ่งที่ดี 

การคิดดี  คือ  คิดแต่สิ่งที่ดี  เกิดประโยชน์  ไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน

ทำดี  คือ  การปฏิบัติตนเป็นคนดี

พูดดี  คือ  พูดถึงสิ่งที่ดี  เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

การบริหารจิตและเจริญปัญญา  คือ  การฝึกทำจิตใจให้สงบ มีสติ ไม่คิดฟุ้งซ่าน 

ประโยชน์ การบริหารจิตและเจริญปัญญา  ทำให้เรามีความจำดี  มีสติ  ไม่ประมาท มีสุขภาพจิตดี

ตัวอย่าง การฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา  เช่น การสวดมนต์ แผ่เมตตา  การนั่งสมาธิ 

สามเณร คือ เด็กชายที่ได้รับการบวชตั้งแต่อายุ 7 ปี ขึ้นไป

สามเณรบัณฑิต เป็นศิษย์ของพระสารีบุตร เป็นสามเณรที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จนได้เป็นพระอรหันต์  เพียงอายุ 7 ปี ข้อคิดจากเรื่อง สามเณรบัณฑิต 

ลักษณะของคนมีความขยันใฝ่รู้  และมีความพยายาม

1. รู้จักหน้าที่ตนเอง

2.ซักถามเมื่อสงสัย

3. ตั้งใจ ขยัน อย่างแท้จริง

เมื่อเด็กๆ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความขยันตั้งใจอย่างแท้จริง จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้น


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1