ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งสื่อการสอนของชั้น ป.2 บนเครื่องแท็บเล็ต เราจะต้องลบสื่อการสอนของชั้น ป.1 ออกเสียก่อน ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. แตะแอปพลิเคชั่นรวมดังภาพที่ 1

 

2. แตะแอปพลิเคชั่น Es File Explorer ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่จำลองการมองเห็นข้อมูลต่างๆในตัวเครื่องแท็บเล็ต ทำหน้าที่คล้าย My Computer

3. แตะโฟล์เดอร์ LSystem ค้างไว้เพื่อทำการลบ (โฟล์เดอร์ LSystem เป็นโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์ของสื่อการสอนชั้น ป.1 สาเหตุที่เราต้องลบเพราะเนื่องจากหน่วยความจำในเครื่องแท็บเล็ตไม่เพียงพอ ที่จะรองรับไฟล์ข้อมูลของสื่อการสอนชั้น ป.2 ที่มีขนาดไฟล์จำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องทำการลบ ข้อมูลของสื่อการสอนชั้น ป.1 ออกเสียก่อน) 

4. แตะเมนู Delete  เพื่อลบโฟล์เดอร์ LSystem

5. แตะปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ

ุ6. แสดงข้อมูลยืนยันว่าได้ทำการลบเสร็จสมบรูณ์แล้ว