ก่อนทำการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต จะต้องทำการจัดการเครื่องแท็บเล็ต ให้มีความพร้อมโดยการเชื่อมเครื่องแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลบไฟล์ข้อมูลเก่าหรือสื่อการเรียนรู้ของ ชั้น ป.1 สาเหตุที่ต้องลบสื่อการเรียนรู้เดิมออก เนื่องจากขนาดความจุของหน่วยความจำภายในตัวเครื่องแท็บเล็ตไม่เพียงพอ ต่อสื่อการเรียนรู้ของ ชั้น ป.2 ทำให้ต้องลบข้อมูลเดิมออก แล้วจึงสามารถนำข้อมูลสื่อการสอนของชั้น ป.2 มาติดตั้งลงบนเครื่องแท็บเล็ตได้