ทักษะการเขียนวรรณยุกต์และเลขไทย สำหรับบทเรียนนี้จะเป็นการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ วรรณยุกต์ในภาษาไทย ซึ่งวรรณยุกต์ไทยนั้น มี  ๔ รูป  ๕ เสียง คือ เสียงสามัญ (เป็นเสียงปกติไม่มีรูป)  เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา ในบทเรียนภาษาไทย เรื่อง ทักษะการเขียนวรรณยุกต์และเลขไทย นอกจากจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณยุกต์ไทยแล้ว ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับทักษะในการเขียนตัวเลขไทย เช่น ๐  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙   ตัวอย่าง เลข ๓ และ เลข ๗  ต่างกันอย่างไร  คำตอบคือ เลข ๓ เส้นหยักของเลข ๓ ยาวเท่ากับส่วนหัว และเส้นหยักของเลข ๗  เขียนลงเพียงครึ่งเดียว

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1