ในบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนคำสะกดที่มีสระดังนี้ 

1. สระอำ   มีการแจกลูก และ สะกดคำดังนี้  กำ   คำว่า  กำ  มาจาก  ก ประสมกับสระอำ  สะกดว่า  กอ - อำ = กำ

2. สระเอา  มีการแจกลูก และ สะกดคำดังนี้  เกา   คำว่า  เกา  มาจาก  ก ประสมกับสระเอา  สะกดว่า  กอ - เอา = เกา

3. สระเอะ  มีการแจกลูก และ สะกดคำดังนี้  เตะ   คำว่า  เตะ  มาจาก  ต ประสมกับสระเอะ  สะกดว่า  ตอ - เอะ = เตะ

4. สระแอะ มีการแจกลูก และ สะกดคำดังนี้  แกะ   คำว่า  แกะ  มาจาก  ก ประสมกับสระแอะ  สะกดว่า  กอ - แอะ = แกะ

คำศัพท์ น่ารู้  

1. กำ  หมายถึง จับของอยู่ในมือ

2. ขำ  หมายถึง อาการที่เราหัวเราะชอบใจ

3. เกา  หมายถึง การเอาเล็บไปถูบริเวณที่รู้สึกคัน

4. เตา  หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการหุงต้มอาหาร ใช้ฟืนหรือถ่านเป็นตัวให้ความร้อน

5. เละ  หมายถึง เปื่อย หรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม

6. เตะ  หมายถึง วัด หรือเวี่ยงด้วยเท้า

7. แกะ หมายถึง ชื่อสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายแพะ ขนเป็นปุยหา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม

8. แตะ หมายถึง ถูกต้องแต่เพียงเบาๆ หรือนิดหน่อย

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1