บทเรียน เรื่อง เพื่อนรู้ใจ รู้จักคำนำเรื่อง มีคำศัพท์เรียนรู้ ดังนี้

1. ปาก  หมายถึง  อวัยวะของคนและสัตว์สำหรับกินอาหารและใช้ออกเสียง

2. ข้าว  หมายถึง  ชื่อไม้ล้มลุก  เมล็ดใช้เป็นอาหาร

3. แขน  หมายถึง อวัยวะที่ต่อจากไหล่ทั้ง 2 ข้าง

4. คอก หมายถึง  ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด  เช่น  วัว  ควาย  ม้า  หมู 

5. ป้อน   หมายถึง  เอาอาหารส่งให้ถึงปากหรือใส่ปากให้กิน

6. ภูเขา  หมายถึง  พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ ตั้งแต่ 600 เมตร ขึ้นไป

7. ร่างกาย  หมายถึง   ตัว  รูปร่าง 

8. แข็งแรง  หมายถึง    มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย

9. ดูดน้ำ  หมายถึง    สูบน้ำด้วยปาก

10. ดูดดิน หมายถึง    สูบดินขึ้นด้วยงวง  ใช้กับช้าง

11. นอนตะแคง  หมายถึง    อาการนอนเอาข้างลง

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1