มาตรา แม่ ก กา คือ มาตราที่ไม่มีตัวสะกด  เช่น  ฝา   หอ   พ่อ   เข่า   เสา 

ความหมายคำในบทเรียน

ฝา  หมายถึง  เครื่องปิดภาชนะต่างๆ

หอ  หมายถึง  เรือนหรืออาคารซึ่งใช้เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง

พ่อ  หมายถึง  ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก

เข่า  หมายถึง  ส่วนที่ต่อระหว่างขา ส่วนบนกับขาส่วนล่าง สำหรับคู้ขาเข้าและเหยียดขาออก

เสา  หมายถึง  ท่อนไม้หรือแท่งคอนกรีตที่ใช้เป็นหลัก หรือ เป็นเครื่องรองรับสิ่งอื่น

มาตรา แม่ กง  คือ มาตราที่มีตัว ง  เป็นตัวสะกด  เช่น  ช้าง    จูง    วิ่ง    คาง  หาง

 ความหมายคำในบทเรียน

ช้าง  หมายถึง  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ตัวสีเทา  จมูกยื่นยาวเรียกว่า  งวง

จูง    หมายถึง  พาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือ ฉุด

วิ่ง    หมายถึง  ก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดิน

คาง  หมายถึง  ส่วนของร่างกายที่สุดขากรรไกร  อยู่ใต้ปาก

หาง  หมายถึง  ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายแห่งลำตัวสัตว์

มาตรา แม่ กน  คือ มาตราที่มีตัว น , ณ , ญ , ร , ล , ฬ  เป็นตัวสะกด  เช่น  บ้าน  ทหาร   บุญคุณ   วาฬ    ขาล 

ความหมาย

บ้าน  หมายถึง  สิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย

ทหาร  หมายถึง  ผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบ  นักรบ

บุญคุณ  หมายถึง  ความดีที่ช่วยเหลือ

วาฬ  หมายถึง  สัตว์ขนาดใหญ่  หัวมน  หางแบน  พ่นอากาศที่มีไอน้ำออกทางจมูกเวลาโผล่ขึ้นมาหายใจ

ขาล  หมายถึง  ชื่อปีที่ 3  ของรอบปีนักษัตร  มีเสือเป็นเครื่องหมายสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1