อักษรต่ำ ได้แก่ พยัญชนะต่อไปนี้   ค, ฅ , ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

การผันอักษรต่ำ   อักษรต่ำผันได้  3  เสียง  คือ   เสียงสามัญ  เสียงโท  และเสียงตรี

ผันด้วยวรรณยุกต์เอก  จะออกเสียงโท   ผันด้วยวรรณยุกต์โท  จะออกเสียงตรี

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1