เรื่อง ทบทวนการผันวรรณยุกต์

อักษรไทย แบ่งได้เป็น  อักษรกลาง  อักษรสูง  และอักษรต่ำ

อักษรกลาง   ผันวรรณยุกต์   ได้  5  เสียง  ได้แก่  เสียง สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา    เช่น  กา   ก่า   ก้า   ก๊า   ก๋า

อักษรสูง  ผันวรรณยุกต์   ได้ 3  เสียง  ได้แก่  เสียง เอก  โท   จัตวา  เช่น  ข่า  ข้า  ขา  อักษรสูง มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา

อักษรต่ำ  ผันวรรณยุกต์   ได้ 3  เสียง  ได้แก่  เสียงสามัญ   โท   ตรี  เช่น  งา  ง่า ง้า   อักษรต่ำ :  ผันวรรณยุกต์เอก  จะออกเสียงโท   ผันวรรณยุกต์โท  จะออกเสียงตรี

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1