การสะกดคำมาตราแม่กก และแม่กด

ความหมายของคำ 

1. ปาก  หมายถึง  อวัยวะที่อยู่บริเวณใบหน้า  มีลักษณะเป็นช่องสำหรับกินอาหาร และใช้สำหรับเปล่งเสียง

2. ถูก  หมายถึง  ความจริงหรือสิ่งที่กำหนดไว้

3. โบก  หมายถึง  ทำให้เคลื่อนไหวไปมา

4. ผูกเชือก  หมายถึง  เอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อน  เพื่อทำให้มั่นหรือติดต่อกันในตัวหรือกับสิ่งอื่นๆ

5. ปลูกผัก  หมายถึง  เอาเมล็ดใส่ลงในดิน หรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือให้เจริญเติบโต

 

6. พูด  หมายถึง  การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ

7. แปด  หมายถึง  จำนวนระหว่าง  7 กับ  9

8. ขาด  หมายถึง  แยกออกจากกัน

9. มิดชิด  หมายถึง  มองไม่เห็น

 

10. ปิดเปิด  หมายถึง  ทำให้สิ่งที่ปิด หรือเปิดเผยออก  เช่น  การปิดเปิดประตู

มาตราแม่กก คือ คำที่มี ก  เป็นตัวสะกด   คำที่มี ก เป็นตัวสะกด เช่น

1. ปาก  สะกดว่า    ปอ - อา - กอ  อ่านว่า  ปาก

2. ถูก   สะกดว่า  ถอ - อู - กอ  อ่านว่า ถูก

3. โบก  สะกดว่า  บอ - โอ - กอ  อ่านว่า โบก

4. ผูกเชือก  สะกดว่า  ผอ- อู - กอ อ่านว่า ผูก  ชอ - เอือ - กอ   อ่านว่า  เชือก  รวมเป็น  ผูกเชือก 

5. ปลูกผัก  สะกดว่า   ปอ - ลอ - อู - กอ  อ่านว่า  ปลูก  ผอ - อะ - กอ  อ่านว่า ผัก  รวมเป็น  ปลูกผัก

มาตราแม่กด คือ คำที่มี  ด เป็นตัวสะกด   คำที่มี ด เป็นตัวสะกด เช่น

1. พูด  สะกดว่า  พอ - อู - ดอ  อ่านว่า พูด

2. แปด  สะกดว่า  ปอ - แอ - ดอ  อ่านว่า  แปด

3. ขาด  สะกดว่า  ขอ - อา - ดอ  อ่านว่า ขาด

4. มิดชิด สะกดว่า  มอ - อิ - ดอ  อ่านว่า  มิด    ชอ - อิ - ดอ  อ่านว่า ชิด  รวมเป็น  มิดชิด

5. ปิดเปิด  สะกดว่า  ปอ - อิ - ดอ  อ่านว่า ปิด  ปอ - เออ - ดอ  อ่านว่า  เปิด  รวมเป็น  ปิดเปิดสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1