พยัญชนะไทย มีทั้งหมด ๔๔ ตัว ได้แก่  รูปพยัญชนะ    ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่  

1. อักษรสูง  มี ๑๑ ตัว   คือ  ฃ , ข  , ฉ ,  ห  , ผ , ส  , ถ ,  ฝ  , ศ  , ษ , ฐ 

2. อักษรกลาง  มี ๙ ตัว  ก , จ , ฎ , ด , ฏ , ต , บ , ป , อ

3. อักษรต่ำ มี  ๒๔  ตัว ได้แก่ ค, ฅ , ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

 

บทเพลง

สูง กลาง ต่ำนี้ อักษรไทยมี สูง กลาง ต่ำ 

แบ่งเป็นสามหมวดให้จำ อักษรไทย มี ต่ำ กลาง สูง 

โอ้อักษรสูง อักษรสูงมี ๑๑ ตัว ขวด ของ ฉัน ห่อ ผ้า ใส่ ถุง ฝาก เศรษฐี ( ฃ ข ฉ ห ผ ส ถ ฝ ศ ษ ฐ )

โอ้อักษรกลาง อักษรกลางนั้นมี ๙ ตัว ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง ( ก จ ฎ ด ฏ ต บ ป อ ) 

และนอกจากนี้ เรารู้ดี เป็นอักษรต่ำ สามหมวดรวมกัน พยัญชนะ ๔๔ ตัวสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1