บทเรียน เรื่อง การแจกลูก  สะกดคำ  สระอา  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำอักษรกลาง มาประสมกับสระอา มีเนื้อหาการสอนให้นักเรียน สามารถแจกลูกสะกดคำ ได้  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ความหมายของคำ  

กา  หมายถึง  ภาชนะใส่น้ำต้ม 

ตา  หมายถึง ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์  ทำหน้าที่มองหรือดูสิ่งต่างๆรอบตัว

ปา  หมายถึง  ขว้างไปข้างหน้า

อา  หมายถึง  น้องของพ่อ

การแจกลูกสะกดคำ 

1. กา   แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   กอ - อา   อ่านว่า  กา

2. จา   แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   จอ - อา   อ่านว่า  จา

3. ดา  แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   ดอ - อา   อ่านว่า  ดา

4. ตา  แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   ตอ - อา   อ่านว่า  ตา

5. บา  แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   บอ - อา   อ่านว่า  บา

6. ปา  แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   ปอ - อา   อ่านว่า  ปา

7. อา  แจกลูกสะกดคำ    ได้ดังนี้   ออ - อา   อ่านว่า  อา 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1