เรื่องโยกมาโยกไป .... ใบโบกใบบัว โยกตัว ไปมา โยกหัว โยกขา โยกมา โยกไป

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

1. ตัว  หมายถึง คำใช้เรียกแทนสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น  ช้าง 2 ตัว

2. หัว  หมายถึง ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์

3. ขา  หมายถึง  อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า  สำหรับพยุงตัวและเดิน 

4. โยก หมายถึง เคลื่อนไปมาอยู่กับที่แต่ยังไม่หลุด

5. มา หมายถึง เคลื่อนตัวออกไปหาผู้พูด

6. ไป  หมายถึง  เคลื่อนออกจากที่เดิม

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1